Regulamin sekcji kajakowej

  

REGULAMIN SEKCJI KAJAKOWEJ UKS ZALEW

 

 

Zawodniczki i zawodnicy zobowiązani są do:

 

- Przestrzegania regulaminu sekcji kajakowej UKS ZALEW.

- Punktualnego przybycia na trening, nie wcześniej niż 15 minut przed jego rozpoczęciem.

- Przynoszenia odpowiedniego do rodzaju zajęć stroju sportowego na zmianę oraz obowiązkowo nakrycia głowy na każdy trening.

- Wcześniejszego usprawiedliwiania nieobecności na treningu.

- Wykonywania różnorodnych ćwiczeń na lądzie i jeziorze tylko za zgodą i pod opieką trenera.

-Dbałości o przydzielony sprzęt sportowy, a w razie uszkodzenia pokrycia kosztów naprawy przez zawodnika lub jego rodziców.

- Posiadania ważnych badań lekarskich wystawionych przez właściwą dla sportowców placówkę medyczną.

- Podnoszenia swoich umiejętności sportowych poprzez zaangażowanie na treningach – na miarę swoich możliwości.

- Informowania trenera o problemach zdrowotnych w czasie treningu.

- Do właściwego zachowania i koleżeństwa podczas oczekiwania na trening, podczas niego i w szatni.

- Godnego reprezentowania klubu na zawodach sportowych oraz występowania podczas startu i dekoracji w kompletnych strojach klubowych.

- Przestrzegania zasad ruchu drogowego w drodze na trening i z treningu (bezwzględny zakaz zjazdu rowerem z klubowej górki na jezdnię), w drodze na przystań i z przystani, zawsze należy przechodzić przez jezdnię w wyznaczonym do tego miejscu (przejście dla pieszych)

- Noszenia elementów odblaskowych w okresie jesienno – zimowym.

Dbałości o porządek w klubie wokół niego i na przystani.

 

 

NIEPRZESTRZEGANIE W/W REGULAMINU MOŻE SKUTKOWAĆ DLA ZAWODNICZKI LUB ZAWODNIKA:

 

         - UPOMNIENIEM

            - WYKLUCZENIEM Z ZAJĘĆ

            - WYKLUCZENIEM  ZE STARTU W ZAWODACH

            - ZAWIESZENIEM W PRAWACH ZAWODNIKA LUB ZAWODNICZKI

            - WYKLUCZENIEM   Z  UKS ZALEW

 

 

 

 

 

……………………….                                                                          …………………………

Podpis rodzica / data                                                                              Podpis zawodnika / data